ടി ജി ഹരികുമാർ ഒന്നാം അനുസ്മരണ വാർഷികം  12 October 2018